Vähähiilisyys

Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR)

Toimien tuloksena uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja materiaalitehokkuuteen liittyvää t&k&i-toiminta lisääntyy ja siten voidaan nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta energiatuotannossa ja kehittää uusiutuviin energiaratkaisuihin ja energia- ja materiaalitehokkaisiin ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa ja edistää yritysten kilpailukykyä. Toimenpiteillä edistetään koko energian hankinta-, tuotanto- ja jakeluketjun kilpailukykyä ja tehokkuutta. Erityisesti mahdollisuuksia avautuu uudenlaisille energiapalveluille, maaseudulla sijaitsevalla yritystoiminnalle ja hajautetun energiantuotannon ratkaisuille. Toimenpiteiden tuloksena kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.

Vähähiilinen matka- ja palveluketju(Pirkanmaa). Vähähiilisen ja energiataloudellisen matkustuksen edistäminen eri matka- ja palveluketjujen kautta on olennainen osa ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Hankkeen tavoitteena on luoda hiilineutraalimpaan liikkumiseen tähtäävä toimintamalli, jossa tavoitteena on mm. uusia informaatioteknologiaratkaisuja hyödyntäen sekä matkaketjuja muodostaen joukkoliikenteen parempi ja tehokkaampi hyväksikäyttäminen. Hankkeessa pilotoidaan käytännön toimin yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa uusia informaatioteknologian välineitä osana matkustamista, yhdistämällä matkustusmuotoja sekä palveluketjun eri osa-alueita saman palvelualustan yhteyteen.

SÄRMÄ - Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö (Keski-Suomi). Suomessa ollaan sähkön mikrotuotannon laajamittaisen yleistymisen kynnyksellä. Kehitystä ovat hidastaneet mm. laiteinvestointien pitkäksi koettu takaisinmaksuaika sekä kokemuksen puute ko. tekniikasta. Koska sähkön mikrotuotantoon liittyvän teknologian hyödyntäminen ei ole vielä laajamittaista Suomessa, on alalla piilossa olevaa liiketoimintapotentiaalia. Kotimaisten mikrotuotanto- ja älyverkkoratkaisujen kehittyminen ja yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia myös vientituotteiden syntymiselle. Projektissa rakennetaan sähkön mikrotuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen toimintaympäristö (TKI- ja koulutusympäristö) yritysten esiintuomien tarpeiden mukaisesti, sisältäen mm. verkkoon liitettäviä tai saarekekäyttöön soveltuvia sähkön mikrotuotannon laitteistoja (aurinko, tuuli, biokaasu) sekä älykkäiden sähköverkkojen laitteistoja kysynnän joustoon, kuormanhallintaan ja mittauksiin liittyen.

Fifty-Sixty (Pohjanmaa). Hankkeen tavoitteena on helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa keskittyen ei-investointeja-vaativiin toimenpiteisiin eli erityisesti rakennuksen käyttäjien toimintatapojen muuttamiseen. Tavoitteeseen pyritään suunnittelemalla ja toteuttamalla monipuolinen ja helppokäyttöinen verkkosovellus, joka tarjoaa kunnille mahdollisuuden toteuttaa itsenäisesti energiansäästöprojekteja rakennuksissaan. Sovellus sisältää laskentatyökalut viitearvojen määrittelyyn, energiankulutuksen seuraamiseen ja saavutetun säästön laskemiseen sekä ohjeet ja materiaalit projektin toteuttamiseksi käytännössä. Hankkeen päätyttyä verkkosovellus on kuntien vapaasti käytettävissä internetissä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjanmaan kuntien kanssa.

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot