Muut

Muita teemoja Euroopan sosiaalirahastossa ovat:

  • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
  • Erityisesti nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukeminen ja tehostaminen

Muita teemoja Euroopan aluekehitysrahastossa ovat:

  • Uuden liiketoiminnan luominen
  • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
  • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Esimerkkejä hankkeista:

Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (ESR)

Työelämän tulevaisuuskuvat nuorten naisten silmin (Varsinais-Suomi). Hanke kartoittaa erityisryhmään kuuluvien nuorten naisten työelämävisioita sekä kokemuksellista tietoa. Hanke tuottaa tiedon lisäksi koulutusta sekä uusia näkemyksiä työelämän edustajille nuorten naisten koulutusvalinnoista sekä odotuksista työelämästä. Tarkoitus on lisätä viranomaisten ja työnantajien tietoutta nuorten naisten sopeutumiseen vaikuttavista mekanismeista ja käsityksistä työelämästä sekä selvittää luoko esimerkiksi erilainen kulttuuritausta esteitä työllistymiseen. Hankkeen keskeisempänä tavoitteena on lisätä erityisten nuorten naisten työllistymistä ja työhön osallistumista sekä vaikuttaa heidän työuralla etenemiseensä, työssä viihtymiseensä ja jaksamiseensa.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (ESR)

Digivaattori (Etelä-Pohjanmaa). Hankkeen päätavoitteena on nostaa Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäämällä pk-yritysten henkilöstön ymmärrystä digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Digitalisaatio on Etelä-Pohjanmaalla vielä alhaisella tasolla ja teollinen internet on lähes tuntematon, ainakin sitä tulee konkretisoida. Yritysten kilpailukyky on vaarassa heikentyä ilman muutoksia kohti ketteriä toimintatapoja. Suomalaisilla yrityksillä on maailman parhaat edellytykset hyödyntää digitalisaatiota, mutta hyödyntämisen taso on Euroopan heikoimpia. Valmistavalla pk-teollisuudella Etelä-Pohjanmaalla on erittäin rajalliset resurssit lähteä viemään yritystasolla tätä kehitystä eteenpäin ilman koulutustarjontaa ja asiantuntijoiden tukea.

EVE-Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen (Keski-Pohjanmaa). Hankkeen lähtökohtana on tukea alueen työelämää niiden muutostilanteissa ja edistää työpaikkojen säilymistä. Keskeistä on huomion kiinnittäminen mm. tuottavuuteen, työelämän laatuun ja hyvinvointiin, uudistumiseen, muutosten läpiviemiseen, työurien pidentämiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. Muutoksen tukeminen perustuu hyvinvoinnin ja työntuottavuuden ilmiöiden analysoimiseen eri kartoittamismuotoja hyödyntämällä. Kehittämis- ja koulutustoimenpiteillä käynnistetään parantamis- ja kehittämisprosesseja sekä työyhteisö- että työntekijätasoilla. Hanke on kolmivuotinen kehittämis- ja koulutushanke. Se toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa v. 2015-2018.Hankkeen toteuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/aikuiskoulutus.

Erityisesti nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukeminen ja tehostaminen (ESR)

Omalle polulle korkeakouluun (Keski-Suomi). Hankkeen tavoitteena on tukea siirtymävaihetta toiselta asteelta korkea-asteelle, sujuvoittaa opintopolkuja, edistää osuvia koulutusvalintoja ja ehkäistä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Konkreettisena tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen alueellinen kokonaismalli toisen ja korkea-asteen oppilaitosten väliselle yhteistyölle opintopolun siirtymien tukemiseen ja sujuvoittamiseen.Toiminnan kohteena ovat lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret sekä toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Hankkeen toimintaan osallistuu myös työelämän toimijoita sekä muita ohjauksen ja opetushallinnon toimijoita.

Uuden liiketoiminnan luominen (EAKR)

Startup Lakeus (Etelä-Pohjanmaa). Tarve hankkeelle on syntynyt aloittaville kasvuyrittäjille tarjottavan liikeideoiden jalostamisen tuen muuttuessa voimakkaasti alueellisten kehittämisresurssien pienentyessä ja organisoitumisen muuttuessa. Nämä muutokset aiheuttavat tarpeen kehittää entistä kustannustehokkaampia ja ketterämpiä toimintatapoja kasvuyritysten synnyttämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida julkisten elinkeino-, neuvonta- ja koulutusorganisaatioiden avoimeen käyttöön liikeideoiden jalostamisen uusia toimintatapoja ja työkaluja.

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen (EAKR)

Kasvuyrittäjyyden aktivointi (Etelä-Pohjanmaa). Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden edistämisen aktivointihankkeen tavoitteena on toisaalta rakentaa ja varmistaa kasvuyrittäjyyden parhaan ekosysteemin syntymistä, aktivoida kasvuyrittäjyyden edistämistä ja kehittämistä maakunnassa sekä toimia kasvuyrittäjyyden herättelijänä uusien ja nykyisten yrittäjien kasvumotivaation kasvattamiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy toimii hankkeessa yhteistyökumppanina vastaten toimenpiteestä 6 eli kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden arviointitutkimuksesta.

Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (EAKR)

3kulma - Eco Industrial Park (Pirkanmaa). Euroopan 500 aluetta ja 100 000 kuntaa taistelevat samoista niukoista resursseista. Kilpailu uusista (cleantech) yrityksistä ja työpaikoista on alueiden ja maiden välillä kovaa.Suomen tavoite on olla vuonna 2020 cleantech -liiketoiminnan suurvalta kansallisen cleantech -strategian mukaan.
Tampereen seudulla on hyvät mahdollisuudet vastata tähän haastavaan tavoitteeseen. Cleantech elinkeinovyöhyke on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistavoite. Kolmenkulman yritysalue tarjoaa alueen, joka soveltuu erinomaisesti pilotti- ja demonstraatioalueeksi cleantech -alan yrityksille.

Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta (EAKR)

BioMediTechin kansainvälisen toiminnan kehittäminen (Pirkanmaa). Tampereen yliopistojen yhteisessä BioMediTech instituutissa tehtävä korkeatasoinen tutkimus tähtää bio- ja lääketieteellisenalan keksintöjen ja innovaatioiden sovelluksiin ja lopulta niiden kaupallistamiseen. Lääkinnällisten innovaatioiden kaupallistaminen, joko spin-offeina tai lisensointina edellyttää pitkäjänteisen kehittämisen lisäksi kaupallistamisvaiheen kansainvälisiä osaajia, mutta myös merkittävää riskipääomaa. Suomessa riskipääomamarkkina ja kokeneiden yrittäjätiimien saatavuus on tällä hetkellä huono, sekä yhteydenpito kansainvälisten, mutta myös kotimaisten, teollisten asiakkaiden kanssa on haastavaa johtuen kultuurillisista rasitteista, sekä pohjoisesta sijainnistamme.

Allegro Living Lab (Österbotten). Syftet är att utveckla innovationsmiljön i Jakobstadsregionen och skapa täta band mellan näringslivet och forsknings- och utvecklingsmiljöer i Jakobstadsregionen, och med motsvarande miljöer på annat håll både nationellt och internationellt. I Allegro Living Lab samverkar företag, högskolor och regionala utvecklingsorganisationer för att skapa dynamik, tillväxt och nytänkande. Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Concordia.

Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen (EAKR)

Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua (Etelä-Pohjanmaa).Hankkeen tavoitteena on kehittää ja uudistaa yritysten iäkkäille suuntaamia ateriointivaihtoehtoja ja luoda uudenlaisia senioriruokailun toimintamalleja. Näissä kaupalliset ja yhteisölliset toimijat kokeilevat ja luovat yhteistyössä liiketoimintakonsepteja, joilla voidaan a) edistää paikallisten lounastoimijoiden liiketoimintaa ja b) luoda uudenlaisia senioriystävällisiä lounaspalveluja. Hanke muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Kaupallisten lounaspaikkojen senioristrategioiden kartoituksesta, seniorinäkökulmien kartoituksesta sekä lounastoimijaverkostotyöskentelystä, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusia liiketoimintamalleja senioriateriointiin.

STEP-C Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä (Satakunta). Hanke synnyttää Changzhoun alueelle ja laajentuen Shanghai-Nanjing kasvukäytävälle (Yangtze River Delta Economic Zone) suomalaisten korkeakoulujen tutkimusosaamisen tukemana satakuntalainen innovaatiotoiminnan keskittymän. Satakunta profiloituu Kiina-yhteistyön osaajaksi. Step C luo uuden korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön toimintatavan, joka on läheisessä vuorovaikutuksessa Finpron ja Team Finlandin kanssa. Korkeakoulujen ja yritysten välille syntyy konkreettista tutkimusyhteistyötä ja niiden kansainvälistymisvalmiuksia tuetaan.

Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (EAKR)

Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö (Pohjanmaa). Kestävän energiantuotannon lisääminen edellyttää keinoja lisätä tutkijoiden, yritysten ja päättäjien ymmärrystä uusiutuvista energiaratkaisuista sekä niiden vaikutuksesta ihmisten elämään ja elinkeinotoimintaan. Projektin tavoitteena on suunnitella kestävään energiatuotantoon liittyvä demonstraatioympäristö, jossa tutkitaan, käytetään ja esitellään innovatiivisia, uusiutuvia energiateknologioita. Demonstraatioympäristö tarjoaa pilotointikohteen innovatiivisille teknologioille, uuden tutkimuslaboratorion sekä monipuolisen oppimisympäristön.

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot