Digitalisaatio

Ohjelma-asiakirjan mukaan talouden muutosten vuoksi Suomen elinkeino- ja ammattirakenne uudistuu ja sen myötä osaamisen laadulliset ja määrälliset vaatimukset muuttuvat nopeastikin. Suomi voi kilpailla globaaleilla markkinoilla ainoastaan vahvalla osaamisella ja luovuudella sekä hyödyntämällä uusia sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita ja digitalisoitumisen mahdollisuuksia. Alueiden älykäs erikoistuminen edellyttää innovaatio- ja koulutusrakenteilta tiivistä vuorovaikutusta ja mm. T&K&I-valmiuksien parantamisessa eri rahastojen saumatonta yhteistyötä.

Erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) puolella panostuksia kohdistetaan maakuntien älykkään erikoistumisen strategioissa tunnistettuihin kärki-toimialoihin, osaamisalueisiin ja kehittämiskohteisiin. Alueilla olevalle osaamispotentiaalille ja kyvykkyydelle annetaan mahdollisuudet kehittyä huomioiden tiedon ja osaamisen monialainen yhdistäminen. Digitalisoituvassa maailmassa keskeinen menestystekijä on laadukas tieto sekä verkostomaiset kommunikaatio- ja toimintamallit tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Uusimman tiedon helppo saatavuus, ripeä käyttöönotto, soveltaminen ja kaupallistaminen käytäntöön lisäävät alueiden kykyä sopeutua toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Erityisesti harvaan asuttujen alueiden kilpailukyvyn kehittämisessä ja maaseudun ja keskusten vuorovaikutuksen edistämisen kannalta uuden tiedon soveltaminen on keskeistä.

Esimerkkejä digitalisaatiohankkeista:

Euroopan sosiaalirahasto:

Digiosalliseksi-hankkeessa(Pirkanmaa) kartoitetaan digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja kehitetään uusia innovatiivisia ohjausmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien alle 30-vuotiaiden nuorten perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja työpajatoimintaan. Hankkeessa keskitytään digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosallisuuden lisäämiseen niin, että kaikilla kohderyhmään kuuluvilla olisi paremmat valmiudet sekä mahdollisuudet opiskella, työskennellä ja toimia yhä enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö –hankkeessa (Satakunta) luodaan interaktiivinen digitaalinen oppimisympäristö lähihoitajakoulutukseen. Tavoitteena on tarjota autenttisia oppimisen mahdollisuuksia aidoissa kotihoidon asiakastilanteissa. Hankkeen lähtökohtana on nykynuorten tapa oppia ja soveltaa oppimaansa. Digitalisoituminen antaa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia oppimismenetelmiä ja – ympäristöjä, joissa oppijoiden erilaisuus ja yksilöllisten tarpeiden on aiempaa helpompaa.

SMART LADIES IN DIGITAL WORLD – Naisten yrittäjyyden ja johtajuuden tukeminen digitaalisessa maailmassa(Etelä-Pohjanmaa). Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa siten, että vähennetään sukupuolenmukaista eriytymistä liittyen yrittäjyyteen ja 2) tarjota ohjausta ja koulutusta edistämään naisyrittäjien strategista johtajuutta, joka liittyy digitaalisuuden ja työelämän haasteiden tuomien muutosten vaikutuksiin naisvaltaisilla aloilla. Hankkeessa luodaan verkostomainen toimintamalli naisyrittäjien ja ammattikorkeakoulun välille.

AppSim -Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä (Keski-Pohjanmaa). Koulutuksessa ja työelämäyhteistyössä tarvitaan ennakoivaa reagointikykyä työelämän muutoksen ja digitalisoitumisen myötä. On osattava soveltaa osaamistaan poikkitieteellisesti uusille aloille digitaalisuutta hyödyntäen. Aidosti uusia toimintatapoja oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön löytääkseen on panostettava kokeilemisen kautta kehittämiseen ja oppimiseen tiiviisti yhdessä työelämän kanssa. Kehittämällä osaamista palvelumuotoilussa, simulaatiopedagogiikassa ja digitaalisuuden hyödyntämisessä voidaan uudistaa ja vahvistaa alueellista osaamistasoa ja sen kautta innovaatiojärjestelmää, joka pitää sisällään koulutuksen, tutkimuksen ja niitä hyödyntävän yritystoiminnan ja muut työelämän toimijat.

Euroopan aluekehitysrahasto:

Tibori ja Kyberi (Etelä-Pohjanmaa). Teollisen internetin laboratorion investointihankkeen (Tibori) ja kehittämishankkeen (Kyberi, Kyberfyysinen testausympäristö) tarve perustuu globaaliin kaikkien alojen digitalisoitumiseen ja teollisen internetin mahdollisuuksiin. Tästä kehityksessä Etelä-Pohjanmaan teollisuus on jäämässä jälkeen. Kilpailukykyä on parannettava teollisten työpaikkojen lisäämiseksi. Etelä-Pohjanmaan teknologiateollisuudessa on aloitettava pikaisesti digitalisaation ja teollisen internetin hyödyntäminen.

3 D Boosti (Pirkanmaa).Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) oppilaitokset hakevat teknologiaharppausta digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen avulla. Tavoitteena on, että kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen voidaan konkretisoida kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on että Pirkanmaalle muodostuu huomattava osaamiskeskittymä. Hankkeen aikana muodostuu verkosto, joka sisältää toimijoita jotka kattavat kaikki 3D-tekniikkaan liittyvät osa-alueet: perustutkimuksen, kehittämisen, integroinnin, testauksen, soveltamisen ja koulutuksen. Tämän verkoston tehokas toiminta mahdollistaa uusien innovaation syntymisen, ei vain teknologisesti vaan myös soveltamisen uusina kohteina.

JYVSECTEC Center(Keski-Suomi). Digitaalinen tietoyhteiskunta on lisännyt merkittävästi hyvinvointia, mutta kehityksen kääntöpuolena on riski erilaisista kybertoimintaympäristön uhkista. Ne toimijat yksittäisistä henkilöistä valtiollisiin organisaatioihin, joilla on riittävää teknologista osaamista ja resursseja, voivat toteuttaa kyberhyökkäyksiä pienin kustannuksin mistä päin maailmaa tahansa ja hyökkäyksissä hakkeroinnilla haltuunotettavat komentopalvelimet voidaan sijoittaa mihin tahansa maahan. Kyberhyökkäyksillä voidaan tuottaa suuria häiriöitä ja jopa lamauttaa osia kansallisesta kriittisestä infrastruktuurista ja yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista, puhumattakaan kansainvälisestä kohdistetusta yritysvakoilusta, joka muodostaa yhä suuremman riskitekijän liiketoiminnalle.

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot