Info

Bothnia Integration, projekti

<<Takaisin etusivulle

Toiminta-aika: 1.8.2008-30.06.2014

Toiminta-alue: Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Tavoitteet: Botnia Integration on maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävä projekti.

Kohderyhmä: Työ- ja elinkeinotoimiston työnhakijana olevat maahanmuuttajat, työnantajat, kunnat, kouluttajat, muut projektit ja yhteistyökumppanit

Hallinnoija: Bothnia Integration on Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston hanke, joka on osittain Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Yhteistyökumppanit: Bothnia Work hanke, Welcome Office hanke, Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi hanke, Osallisena Suomessa hanke, REJA (Resurs i Jakobstadsnejden) hanke, Innovativ integration hanke, Tsemppiä hanke, Working in Keski-Pohjanmaa hanke, ALPO hanke.

Yhteystiedot 01.01.2014 lähtien:

Vaasa:

Katarina Fogde, projektipäällikkö,  katarina.fogde@te-toimisto.fi puh. 029 505 6048

Pietarsaari:

Tarja Karlström, projektityöntekijä, tarja.karlstrom@te-toimisto.fi puh. 029 505 6085

 

 

Linkit: www.bothniaintegration.fi, www.bothniawork.fi

>>ALPO TEM:ssä

(asiasanat: Kotouttaminen, Koulutus, Maahanmuuttaja, Maahanmuutto, Työelämäyhteistyö, Työllistyminen, Ylimaakunnallinen, Yritysyhteistyö)

Sivusto: http://www.bothniaintegration.fi
Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 6
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA HAVAINNOT

HYVÄT KÄYTÄNNÖT
 
Welcome Office
Malli maahanmuuttajien neuvontakeskukselle Pohjanmaan alueella
Bothnia Integration on tehnyt mallin Welcome Office neuvontapisteelle.
Welcome Office toimii Vaasassa, Pietarsaaressa ja Närpiössä ja antaa tietoa ja opastusta maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Welcome Office palvelee maahanmuuttajien lisäksi esim. työnantajia, kuntia ja muita viranomaisia.
 
Erityisen hyvänä käytäntönä Welcome Office -projektissa on yhteistyö yli kunta- ja hallintorajojen. Pohjanmaan 12 kunnan ja Pohjanmaan liiton hyvä yhteistyö johti Welcome Office -projektin rahoitukseen. Bothnia Integration-projektille ei ole budjetoitu varoja Welcome Officen perustamiseen.
 
KOULUTUSKOKEILUT:
Maahanmuuttajien alkukartoitus
Projekti on järjestänyt sekä Kokkolassa että Pietarsaaressa Maahanmuuttajien alkukartoitus -koulutuksia.
Pietarsaaressa aloitti ensimmänen ryhmä syksyllä 2010 ja kartoituspäiviä oli kymmenen henkeä kohti, tämä oli aluksi ihan tarkoituksenmukaista koska alussa kartoitusryhmään valittiin henkilöitä jotka olivat jo olleet hakijoina pitemmän aikaa ilman, että olivat työllistyneet. Kartoituksella selvitettiin sitä, mitkä ovat työllistymisen esteet, kielitaitoa ja ammattitaitoa.
Ensimmäisen ryhmän jälkeen totesimme kouluttajan kanssa, että kymmenen kartoituspäivää on suurimmalle osalle kartoitetuista liian pitkä joten seuraava ryhmä oli kartoituksessa vain noin viisi päivää.
Vuonna 2012 kun Pietarsaaren alueelle tuli kiintiöpakolaisia järjestimme heille alkukartoituksen (kolme päivää) ja tällöin kartoituksessa olivat mukana myös tulevat integraatiokoulutuksen opettajat, työvoimaviranomainen ja tarkoituksena oli myös, että sosiaalitoimen edustaja olisi ollut mukana mutta työesteiden takia eivät päässeet. Kartoituksen aikana osallistujille tehtiin myös kotoutumissuunnitelma. Tässä yhteydessä todettiin, että kolme päivää on liian pitkä, kaksi riittää silloin kun kyseessä on maahanmuuttaja joka ei hallitse suomen- tai ruotsinkieltä eikä ehkä ole edes lukutaitoinen.
Opettajat kokivat kokeilun onnistuneeksi ja olivat tyytyväisiä kun saivat olla mukana kartoituksessa, koska he oppivat tuntemaan oppilaat jo ennen varsinaisen kielikoulutuksen alkua.
 
Assistent inom vård- och omsorg
Assistent inom vård- och omsorg koulutus Pietarsaaressa. Ensimmäinen ruotsinkielinen koulutus tälle alalle. Antaa mahdollisuuden jatkaa lähihoitajan koulutukseen. Suunniteltu maahanmuuttajille joilla harvemmin aikaisempaa koulutusta ja joiden opiskelu- ja kielitaito on puutteellinen ja joiden on usein vaikea päästä suoraan lähihoitajakoulutukseen.
Koulutus alkoi 279 tunnin ruotsinkielen ja atk:n intensiivikoulutuksella jonka loppupuolella testattiin Assistent inom vård- och omsorg koulutukseen pääsevät. Koulutuksen aikana osallistujat suorittavat kaksi pakollista ja yhden valinnaisen osion lähihoitajan tutkinnosta. Yksi pääopettaja koko koulutuksen ajan joka saa hyvän kontaktin oppilaisiin ja pystyy puuttumaan äkkiä heikkouksiin ja auttamaan eteenpäin pääsyssä.
 

KOKEILUJA KOTOUTUMISKOULUTUSTEN YHTEYDESSÄ:

Maalahden kotoutumiskoulutuksen malli

Tavoitteena on maahanmuuttajien varhainen yhteys asumisympäristöön ja kantaväestöön. Projektin pilottiryhmän saapuessa Maalahteen otettiin yhteyttä paikallisiin pk-yrityksiin, kunnan virastoihin ja kolmanteen sektoriin. Toimijoille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa ryhmän työllistämiseen sekä tukea ryhmän kotoutumista ja sopivan ammatin löytämistä.

Pilottiryhmä meni muihin kotoutumiskoulutukseen osallistuviin ryhmiin verrattuna aikaisemmassa vaiheessa työharjoitteluun. Aikainen yhteydenotto työnantajiin vaikutti myönteisesti hyvien työharjoittelupaikkojen tarjontaan.

Projektin tavoitteena on henkilökohtainen alkuvaiheen ohjaus työpaikalla työnantajan ja henkilöasiakkaan tarpeen mukaan. Työharjoittelun alkaessa käytiin kieliopettajan ja pakolaiskoordinaattorin kanssa työharjoittelupaikalla tapaamassa harjoittelijat ja harjoitteluohjaajat. . Harjoitteluohjaajien pyynnöstä pidettiin harjoittelijoiden suostumuksella lyhyitä tietoiskuja pakolaisten taustasta työharjoittelupaikoilla. Työssäoppimispaikkojen henkilökunta oppi tuntemaan harjoittelijat ja uskalsi esittää kysymyksiä, ja se helpotti asennoitumista pakolaisiin.

Kouluttajan kanssa pohdittiin, miten kotoutumiskoulutus saadaan sopivimmaksi ja mielekkäämmäksi niille, jotka heikomman lähtötason takia eivät pysty oppimaan kieltä teoreettisella tavalla. Kotoutumiskoulutuksessa kokeiltiin uusia toiminnallisempia opetusmenetelmiä (mm. käsityöt, päivän lehden artikkelien käsittely). Opiskelijoiden integroitumisen tueksi otettiin mukaan toimijoita kolmannelta sektorilta

Verkostoyhteistyönä järjestettiin Maalahdessa kouluttajan ja pakolaiskoordinaattorina kanssa Avointen ovien päivä. Tilaisuudessa vieraili sekä kuntalaisia, kunnan edustaja, toimijoita kolmannelta sektorilta että työnantajia, jotka tutustuivat pilottiryhmään. Pilottiryhmän joulujuhlien järjestämiseen otettiin mukaan toimijoita kolmannelta sektorilta ja juhlaan osallistuivat mm. Martat, SPR, seurankunta ja kunnan edustajia. 

Sanataideohjaus ja sanataiteellinen valmentaminen työharjoitteluun

Vaasassa hitaammin etenevässä kotokoulutuksessa haluttiin kokeilla erilaista opetusmenetelmää. Kokeiltiin sekä sanataideohjausta että sanataiteellista valmentamista työharjoitteluun, missä opittiin työpaikan perussäännöt ja menettelytavat. Sanataideohjauksen ensimmäisenä tavoitteena oli antaa opiskelijoille perustietoa suomen kulttuurista. Toisena tavoitteena oli edistää opiskelijoiden suomen kielen viestintätaitoja ja antaa opiskelijoille positiivinen kokemus oman luovan tekstin tuottamisesta ja oman tekstin esittämisestä muille. Sanataideohjauksessa harjoiteltiin mm. juhlatilanne-kommunikointia ja -käyttäytymistä.

Maahanmuuttajien sanataiteellinen työharjoitteluun valmentamista varten kirjoitti ohjaaja kaksi selkokielistä dialogia, jotka käsittelevät työharjoitteluun liittyviä asioita. Ensimmäistä työpäivää uudessa työharjoittelupaikassa käsiteltiin monipuolisesti draaman avulla. Jokainen pääsi mukaan dialogeihin ja näyttelemään tilanteita. Näyteltiin ensin perustilannetta, jota vähitellen muunneltiin. Positiivista palautetta tuli opiskelijoilta siitä, että asia koettiin mielekkääksi. Heitä valmennettiin tulevaan tilanteeseen. Opiskelijat kokivat tällaisen etukäteisvalmentamisen tärkeäksi ja olivat selvästi hyvillään, että nyt tietävät, mitä on tulossa ja miten kannattaa toimia. Työpaikan perussäännöt ja menettelytavat opittiin tehokkaasti ja hauskalla tavalla.

Kokeilun aikana sai ohjaaja idean ruveta kirjoittamaan helppolukuisia tarinoita aikuisille maahanmuuttajille. Tulevaisuudessa voidaan toivottavasti käyttää tätä lukemistoa opetuksessa ja motivoida maahanmuuttajia lukemaan itse myös olemassa olevia selkokirjoja. Maahanmuuttajien opetuksessa kannattaa ehdottomasti käyttää toiminnallisia, elämyksellisiä opetus- ja ohjaustapoja. Hyvin suunniteltu ja toteutettu toiminnallinen opetus on tehokasta. Yhteiskunta-, työelämä- ja kulttuuri- ja elämäntapatietoa kannattaa opettaa oikeita tilanteita simuloiden ja elämyksellisesti.

 

MUUT:

Kuntien Tiedotus - Yhteistyökokoukset
Projekti on suunnitellut ja järjestänyt Tiedotus-Yhteistyökokouksia alueemme kuntiin. Käyntien tavoitteena on ollut yhteistyön lisääminen ja kuntien tietoisuuden lisääminen omista vastuualueistaan. Tapaamisten aikana on keskusteltu ja tiedotettu mm. kotoutumislain edellyttämästä vastuunjaosta, kotouttamisesta sekä TE-toimiston ja kunnan välisestä yhteistyöstä. Samanaikaisesti on myös esitelty Bothnia Integration -projektin toimintaa, kuvailtu integraatioverkostoa: kunnan integraatiotyötä, työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajapalveluita ja integraatiotyötä, esitelty Welcome Office -projekti, kerrottu muista alueen maahanmuuttajaprojekteista ja myös muiden osapuolten maahanmuuttajatyöstä. Aikaa on myös varattu keskusteluihin.
 
Palaute on ollut positiivista, osallistujat ovat kokeneet hyväksi sen, että saavat paljon hyödyllistä informaatiota keskitetysti, helpolla tavalla ja myös sen, että ovat saaneet materiaalin myös sähköisessä muodossa (linkkeineen). Myös se, että saa tavata ja keskustella yhteisistä asioista on ollut arvokasta.
 
Tähän mennessä tilaisuuksia on järjestetty kolme, Vöyrillä, Pietarsaaren alueella sekä K5-kuntien alueella.
 
Kun kulttuurit tulevat tiskille (henkilöstökoulutus)
Asiakkaan kohtaaminen henkilöstökoulutus koko TE-toimiston henkilökunnalle ja Työvoiman palvelukeskuksen sekä Welcome Officen henkilökunnalle. Koulutus pohjautui osittain vihkoseen "Kun kulttuurit tulevat tiskille" (Kainuun ELY-keskuksen opas). Projekti teki käsikirjoituksen jonka pohjalta Ylioppilasteatteri RAMPPI kahden näyttelijän toimesta toteutti esityksen yhdessä projektin kanssa. Esitys videoitiin ja tallennettiin DVD:lle josta myös tehty lyhyempi demoversio (n. 15 min.). Demoversio on Tytti intranetissä ja se jaetaan myös ELY-keskukselle (voi tiedustella Maahanmuuttopäällikkö Hanna Auroselta).
 
 
 
Hyvä työkäytäntö: NIVELRYHMÄ
 
Nivelryhmä
är en arbetsgrupp i nätverket. Samarbetsgruppen består av Delaktig i Finland -projektet, Vasa TE-byrå, Vaasan ammattiopisto, Bothnia Integration -projektet samt invandrarvägledarna vid grundskolan.
Målsättning för arbetsgruppen är att förhindra utslagningav unga invandrare.
Nivelryhmä sammanträder innan skolorna slutar på våren för att tillsammans kunna kartlägga och definiera behovet av olika nivåer av utbildning. Då det för unga invandrare ordnas olika förberedande utbildningar vilkas innehåll och kravnivå kan för kunden själv vara svår att förstå ser man i arbetsgruppen till att de parter som kommer i kontakt med unga invandrare utan yrkesutbildning vet skillnaden och kravnivån på utbildningar som erbjuds i Vasa. Kunderna får information om rätt utbildning och risken för att de söker till fel utbildningsnivå minskar (risken för utslagning minskar). Under ansökningstiden vägleds kunderna till passande nivå av förberedande utbildning och på sensommaren i god tid innan skolstarten träffas parterna igen för att informera varandra om antagningarna till de olika nivåerna. Målsättning är en lämplig utbildning för alla invandrarungdomar i Vasa stad.
Förutsättningen för arbetsmetoden är att samarbetsparterna inser betydelsen av gemensamma planerings- och samarbetsmöten. Det är också viktigt att man inte agerar som konkurrenter utan att man har en öppen dialog i nätverket.
 
Jakobstadsregionen har tagit till sig Nivelryhmä-modellen då det gäller valet av elever till frivilliga språkstudier vid Kredu (Nykarleby kristliga folkhögskola), Kvarnen (Kronoby folkhögskola) och YA (Yrkesakademin i Östebotten). Efter den gemensamt överenskommna ansökningstiden har man möte (te-byrån deltar) var sökandena gås igenom och på basen av önskemål och kunskaper så kommer man överens om fördelning av elever. Problemet före Nivelryhmä kom till var nämligen den, att utbildarna hade olika ansökningstider. Kunderna sökte till alla utbildningar och på hösten då utbildningarna startade så fanns det kunder som hade två/tre studieplatser och några lämnade utanför. Med Nivelryhmä samarbetet kan man koordinera så att ansökningtiden är den samma för alla utbildare och de flesta får en lämplig studieplats.
 
 
 

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Bothnia Integration, projekti:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Kommentoinut Merja Virkkala 21. marraskuu 2012 klo 15:03

Kuva näyttää tosi hyvältä :)

Kuullaan sitten perjantaina yhdeltä, mä voin vaikka soitella sulle päin...

T: Merja

Kommentoinut Tarja Karlström 21. marraskuu 2012 klo 14:54

Kokeillaan 23.11 klo 13.00 puhelimen kautta, silloin saan istua tällä omalla vähän nopeammalla koneella :).

Pistin (täytyi kokeilla) meidän kaikkien kuvan siihen infosivulle kunnes se meidän logo saadaan siihen.

Kommentoinut Merja Virkkala 21. marraskuu 2012 klo 12:59

Tarja: 23.11 klo 13 sopisi minulle hyvin, ollaanko ihan puhelinyhteydellä vai Google+:n Hangoutin kautta? Projektin esittelysivun alasivut näkyvät klikatessa muillekin, mutta se edellyttää sitä klikkaamista :) Tähän etusivulle olisi "projektisurffaajalle" tarkoitus näyttää ytimekkäästi ja houkuttelevasti projektista tietoja ja yksi niistä olisi tuo hyvä käytäntö ja/tai tulos tai mitä tavoitellaan, kaikilla projekteilla samassa paikassa eli otsikon Hyvät käytännöt ja havainnot alla. Tämä helpottaa surffailijaa, kun ei tuota tietoa tarvitse etsiä..

Kia: logo tulisi olla kuva eli jpg, png ja rpg ainakin käyvät hyvin :)

Kommentoinut Katarina Fogde 21. marraskuu 2012 klo 12:54

Vi kan ju lägga vår logo som projektbild. I vilken form ska den vara?

Kommentoinut Katarina Fogde 21. marraskuu 2012 klo 12:51

Bra Tarja! Vi lägger till mera goda praxis / samarbetsmodeller allt eftersom... Men so far so good :-)

Kommentoinut Tarja Karlström 21. marraskuu 2012 klo 11:54

Ihmettelen tässä eivätkö jatkosivut näy muille vai mikä on systeemi.

Saat mielellään auttaa kunhan kalenterista taas löytyisi mahdollinen päivä. Miten sinulla on ensi perjantaina (23.11) tai sitten seuraavan viikon perjantaina (30.11)? Tällä hetkellä :) ne näyttävät olevan ilman merkintöjä. Sen jälkeen kalenteri rupeaa olemaan sen verran täynnä, ettei uskalla etukäteen arvioida tilannetta :).

Kommentoinut Merja Virkkala 21. marraskuu 2012 klo 10:52

Very Goog! Tuon hyvän käytännön voisit ehdottomasti laittaa projektin esittelysivun etusivulle otsikon HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA HAVAINNOT ALLE. Siihenhän voi laittaa tekstiä, kuvaa, videoa, linkkejä jne, jne....:) Voin myös auttaa sinua, jos tarvitset apua.

Kommentoinut Tarja Karlström 21. marraskuu 2012 klo 10:50

Hei Merja! Asiasanat ihan OK ihan samat mitä myös me ollaan mietitty. Welcome Office on tulos/hyvä käytäntö (projektipäätöksessä lukee näin: "Tavoitteena on lisäksi kehittää poikkihallinnollista ja moniammatillista palveluverkostoa 3-4 seutukunnassa ja vakiinnuttaa niiden toiminta. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi työvoiman palvelukeskuksen kaltainen palvelu- ja asiantuntijayhteistyö"). Rahaahan tähän meille ei annettu joten paljon työtä ja pään seinään lyöntiä on tehty ennen kuin Pohjanmaan liitto lähti mukaan rahoitukseen yhdessä kuntien kanssa, joten mitä suurimmassa määrin myös hyvä käytäntö (mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, kuinka voidaan toimia yli hallintorajojen).

Kommentoinut Merja Virkkala 21. marraskuu 2012 klo 10:26

Hei Tarja! Projektin esittelysivu alkaa vaikuttamaan oikein hyvältä! Minä hätäisenä laitoin jo joitain asiasanoja, jotta esittelysivu löytyisi hyvin. Nämä minun laittamani asiasanat voidaan muuttaa ja/tai lisätä ihan teidän näköisiksenne :) Minun laittamat asiasanat ovat: kotouttaminen, koulutus, maahanmuutto, työelämäyhteistyö, työllistyminen ja ylimaakunnallinen. Poistetaanko tai lisätäänkö?

Toinen asia:

Laitoit alasivun toiminta, vilkaisin sitä ja siellä kerrotaan mm. tuosta Welcome Officesta, olisiko se myös projektin luoma tulos ja/tai hyvä käytäntö? Se ja mahdolliset muut hyvät käytännöt ja tulokset sekä tavoiteltavat hyvät käytännöt ja tulokset saisi laittaa projektin esittelysivun etusivulle, laitan sinulle otsikon valmiiksi, niin näet kohdan, johon niitä toivottaisiin (pilottiryhmässä näin sovittiin).

 

Projektin/ryhmän jäsenet (6)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2019   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot